Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pspwarlubie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowozgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Rządkowski, adres e-mail:  spwarlubie@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 332 61 61. Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Cechy architektoniczne budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu:

  • do budynku prowadza 2 wejścia od strony ul. Szkolnej 20a, (główne przy portierni oraz boczne do szatni dla uczniów). Przy schodach nie znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich,
  • udostępnione są 3 wejścia: 1 wejście główne, 1 od strony sali gimnastycznej, 1 od strony szatni dla dzieci,
  • przy głównym wejściu znajduje się portiernia po lewej stronie,
  • toalety znajdują się na każdym poziomie budynku, a także przy sali gimnastycznej;
  • w budynku nie ma windy,
  • w budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Skip to content