Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Nie zapewniono dostępności wszystkich dokumentów do pobrania,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę,
  zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Wyłączenia:

 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29. Deklarację zaktualizowano na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Sławomir Rządkowski, spwarlubie@gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 332 61 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu, ul. Szkolna 20a, 86-160 Warlubie

 1. W budynku znajduje się 7 wejść, trzy wejścia są tylko służbowe ( jednym dostarczane są towary do kuchni
  szkolnej, drugie jest dla palaczy – wejście do piwnicy, trzecie jest tylko dla pracowników szkoły). Jedno wejście
  prowadzi na boisko, a dwa wejścia są dla dzieci (wejście do szatni, wejście do szkoły boczne, dla interesantów
  jest tylko jedno główne wejście. Brak podjazdu dla wózków.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy parking z miejscami dla
  osób niepełnosprawnych znajduje się przy Urzędzie Gminy w Warlubiu, oddalonym od szkoły o około 100 metrów
  – dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
  w Warlubiu oddalonym od szkoły ok. 50 metrów – 1 miejsce.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Oddziały Przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu, ul. Szkolna 8a, 86-160 Warlubie

 1. W budynku znajdują się 4 wejścia: jedno służbowe – dla pracowników, dwa udostępnione dla dzieci i
  rodziców, jedno tylko dla dzieci i pracowników – wyjście na plac zabaw. Brak podjazdu dla wózków.
 2. Budynek parterowy – brak windy, brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy parking z miejscami dla
  osób niepełnosprawnych znajduje się przy Urzędzie Gminy w Warlubiu, oddalonym od oddziałów przedszkolnych
  o około 80 metrów – dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz przy Specjalnym Ośrodku
  Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu oddalonym ok. 20 metrów – 1 miejsce.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Skip to content